مشاوره، نظارت و مدیریت توسعه

(دو میدان نفتی، شمال غرب عراق)

  • ارائه خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت برنامه توسعه دو میدان نفت سنگین در شمال غرب عراق
  • خدمات مدیریت مخزن از طریق طرح ریزی و انجام مطالعات مخازن شامل مطالعات زمین شناسی، پتروفیزیک، ژئوفیزیک ، و مهندس مخزن، بروزرسانی مدل های استاتیک و دینامیک
  • ارائه برنامه های ارزیابی سازند در حین حفاری و مدیریت اجرای این برنامه ها شامل مغزه گیری، نمودارگیری پتروفیزیک، چاه آزمایی
  • پردازش مجدد داده های لرزه نگاری 2 بعدی قدیمی
  • تهیه طرح برداشت لرزه نگاری سه بعدی
  • ارائه برنامه های تولید و مدیریت بهره برداری چاه ها
Iraq Heavy Oil Fields Development