خدمات فنی (Technical Services)

  • انجام مطالعات ارزیابی مخازن ( زمین شناسی، ژئوفیزیک، پتروفیزیک، مهندسی مخازن،مهندسی حفاری، مهندسی تکمیل و تولید )

  • تهیه طرح های توسعه میدان،

  • تهیه طرح های بهینه سازی تولید

  • ارائه طرح ها به شرکت های ملی و بین المللی نفتی صاحب میدان ، دفاع و اخذ تاییدیه

آریان انرژی
آریان انرژی

خدمات راهبردی و پشتیبانی (Strategic Services & Support)

  • شناسایی و معرفی سرمایه گذار

  • شناسایی و معرفی انتقال فناوری و دانش فنی

  • خدمات بازرگانی و راهنمایی اقتصادی

  • خدمات حقوقی و قراردادی